Hình 1: Thí sinh cận thị được sơ tuyển vào trường công an

Hình 1: Thí sinh cận thị được sơ tuyển vào trường công an