Hình 1: Một thanh niên vào danh sách cấm vì ngồi lên tượng lính Hồng quân

Hình 1: Một thanh niên vào danh sách cấm vì ngồi lên tượng lính Hồng quân