Một hiệu trưởng thực sự “chuẩn” cần có những tiêu chí nào?

Bộ GD&ĐT vừa dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông” để xin ý kiến đâyng góp của 1 số tầng lớp nhân dân. Theo đây,

Cục CSGT thông tin về vụ xe Lexus biển tứ quý 8 bị đâm bẹp, tài xế tử vong
Nữ sinh xứ Nghệ chinh phục học bổng 13 trường đại học Mỹ
7 cách nuôi dạy trẻ khác lạ của phụ huynh thế giới
Bộ GD&ĐT vừa dự thảo “Thông tư Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông” để xin ý kiến đâyng góp của 1 số tầng lớp nhân dân.

Theo đây, quy định về chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, bao gồm: Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quy định phân tách, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn.

Một hiệu trưởng chuẩn cần cung cấp 5 tiêu chuẩn

Cụ thể, dự thảo đã đưa ra 1 số tiêu chuẩn như sau:

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Hiệu trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và 1 sốh ứng xử chuẩn mực.

Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Gương mẫu chấp hành và tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách bán hàng, pháp luật của Nhà nước trong nhà trường.

Tiêu chí 2. Đạo đức: Công bằng, bao dung, vị tha, tôn trọng người khác; trung thực, trách nhiệm có công việc.

Tiêu chí 3. Lối sống: Lối sống lành mạnh, chân thành, giản dị, gần gũi có đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh và cùng đồng.

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học

Hiệu trưởng vững vàng về chuyên môn; am hiểu nghiệp vụ sư phạm, quản trị nhà trường; sử dụng được ngoại ngữ và áp dụng công nghệ tài liệu trong quản lý nhà trường.

Tiêu chí 4. Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. 2. Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm: Có kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, hỗ trợ giáo viên phát triển nghiệp vụ sư phạm.

Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối có hiệu trưởng công tác ở vùng dân tộc thiểu số) và tin học: Sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số) và áp dụng công nghệ tài liệu trong công việc.

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường Hiệu trưởng điều hành 1 số vận hành của nhà trường có kế hoạch, quy trình thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường

Tổ chức thi công kế hoạch phát triển nhà trường gồm: đánh giá tình hình, mục tiêu, kết quả, vận hành và điều kiện thực hiện thích hợp có bối cảnh cụ thể của nhà trường, của địa phương và định hướng của ngành Giáo dục.

Tiêu chí 8. Quản lý vận hành dạy học, giáo dục học sinh: Chỉ đạo đổi mới vận hành dạy học, giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính: Xây dựng tổ chức, bộ máy nhà trường; chỉ đạo 1 số tổ chuyên môn, tổ văn phòng và 1 số thành viên trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; phối hợp có 1 số tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự: Đề xuất để tuyển dụng được giáo viên, nhân viên có phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt; tạo được động lực, thời cơ phát triển năng lực nghề nghiệp không ngừng nghỉ cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tiêu chí 11. Quản trị tài chính: Chỉ đạo lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo, kiểm tra, công khai tài chính của nhà trường minh bạch, đúng quy định; khai thác, sử dụng hiệu quả 1 số nguồn lực tài chính hợp pháp phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất – thiết bị giáo dục: Tổ chức huy động và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường phục vụ nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.

Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục: Tổ chức kiểm tra, phân tách, liên tục cải tiến và chịu trách nhiệm giải trình về 1 số vận hành dạy học, giáo dục trong nhà trường; chất lượng giáo dục học sinh được nâng lên.

Tiêu chí 14. Quản lý sự 1 sốh tân, giải quyết vấn đề và ra chọn lọc: Tổ chức và quản lý 1 số vận hành trong nhà trường dựa trên tiêu chuẩn quản lý sự 1 sốh tân, khuyến khích 1 số ý tưởng và hành động đem lại sự 1 sốh tân tích cực, định hướng thích ứng và chọn lọc ưu tiên giải quyết các gặp khó nhà trường gặp phải trong quá trình thực hiện sự 1 sốh tân.

Tiêu chuẩn 4. Năng lực thi công môi trường giáo dục dân chủ

Hiệu trưởng chỉ đạo thi công và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống văn hóa trong nhà trường chuẩn mực, bền vững.

Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học: Chỉ đạo thi công và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường hiệu quả, tạo điều kiện cho 1 số chủ thể trong nhà trường tham dự, giám sát và có ý kiến về 1 số vận hành giáo dục.

Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường: Chỉ đạo thi công nếp sống văn hóa, văn minh, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, 6 đạo đức lối sống trong nhà trường thích hợp có bản sắc dân tộc địa phương, quốc gia và hội nhập quốc tế.

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội

Hiệu trưởng tổ chức hiệu quả 1 số vận hành thi công và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường có 1 số bên liên quan trong giáo dục học sinh, phát triển nhà trường và cùng đồng.

Tiêu chí 17. Phát triển mối quan hệ có cấp quản lý ngành: Tổ chức thực hiện, báo cáo và đề xuất biện pháp thích hợp có tính khả thi có cơ quan quản lý cấp trên về 1 số vận hành của nhà trường theo quy định.

Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ có cha mẹ học sinh: Tổ chức phối hợp, giải đáp, huy động cha, mẹ, người thân của học sinh tham dự 1 số vận hành giáo dục học sinh, phát triển nhà trường theo quy định.

Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ có chính quyền địa phương: Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư 1 số nguồn lực phát triển nhà trường và tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham dự 1 số vận hành phát triển cùng đồng địa phương.

Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ có 1 số cá nhân, tổ chức xã hội: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham dự 1 số vận hành xã hội và huy động 1 số cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ 1 số vận hành giáo dục học sinh, phát triển nhà trường.

Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông: Tổ chức tài liệu và nhận phản hồi từ 1 số bên liên quan về vận hành, kết quả giáo dục của nhà trường thông qua 1 số kênh tài liệu, truyền thông phong phú nhằm kịp thời điều chỉnh 1 số vận hành của trường.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/