Học qua tin tức: Nhật Bản sắp trình làng máy bay Star Wars

Học qua tin tức: Nhật Bản sắp trình làng máy bay Star Wars

. S + have/has + P2V + OVocabulary Unveil (v) /ʌnˈveɪl/To show or announce publicly for the first timeRa mắt Droid (n) /drɔɪd/a robot (shortening

Hà Nội: Sẽ chấn chỉnh việc quản lý với bậc giáo dục mầm non
TP.HCM: “Siết chặt” đăng ký nguyện vọng vào lớp 10
Học sinh dẫn người lạ vào trường đánh thầy giáo gãy xương mũi
. S + have/has + P2V + O

Vocabulary
Unveil (v) /ʌnˈveɪl/To show or announce publicly for the first timeRa mắt
Droid (n) /drɔɪd/a robot (shortening of android)người máy (cách viết rút gọn của android)
Homage (n) /´hɔumidʒ/Special honour or respect shown publiclyTôn vinh
Rear (n) /rɪə/The back part of something, especially a building or vehicleBộ phận đằng sau
Don (v) /dɒn/Put on (an item of clothing)Sơn, vẽ


GrammarAll Nippon Airways has unveiled plans to dress one of its planes as the beloved droid R2-D2, an homage to the “Star Wars ” films. 

Hình 1: Học qua tin tức: Nhật Bản sắp trình làng máy bay Star Wars

Hình 1: Học qua tin tức: Nhật Bản sắp trình làng máy bay Star Wars

S + have/has + P2V + O
In this sentence, Present Perfect tense is used to talk about a action just happens.Trong câu này, thì hiện tại hoàn thành được dùng để nói về một việc vừa mới xảy ra.
Phương Vũ