Hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ​

Sáng 15/9, ở Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ 6. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư phá

Vụ thiếu úy tử vong do ngộ độc ma túy: Khiển trách, kiểm điểm bác sĩ trực
Infonet tổ chức Giao lưu trực tuyến “Phòng bệnh Cúm A/H7N9”
Chữa vô sinh thành công cho cặp vợ chồng lớn tuổi nhất Việt Nam
Sáng 15/9, ở Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ 6. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Triển khai Chương trình công tác năm 2018, sáng 15/9, ở Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 để tham khảo, trao đổi, cho ý kiến đối có Tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và làm việc của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; Tờ trình của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”; Báo cáo về 1 số vấn đề tồn ở, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở 1 số địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, phân tích cao sự cố gắng của Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác thi công các đề án, báo cáo và dự trù các thông tin trình Ban Chỉ đạo tham khảo ở Phiên họp.

Bộ Chính trị đã có chọn lọc bổ sung Trưởng Ban Nội chính Trung ương là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương là Ủy viên Ban Chỉ đạo. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Nội chính Trung ương và các thành viên mới được bổ sung vào Ban Chỉ đạo thực hiện tốt tính năng, nhiệm vụ được giao.

Việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và làm việc của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” nhằm bảo đảm tính chủ động, kịp thời trong đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, nâng cao kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của quân đội… Việc đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính đã được triển khai thí điểm và đã đạt được kết quả tích cực bước đầu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phân tích cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã có ý kiến biểu hiện rõ quan điểm cá nhân về từng nội dung nêu trong các tờ trình, đề án, báo cáo. Chủ tịch nước yêu cầu Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chủ trì thi công đề án, báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu kỹ, tiếp thu, chỉnh lý, đã đi vào hoạt động văn bản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉnh lý, đã đi vào hoạt động Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 – 2021 để ban hành. Cùng đây, phải khẩn trương đã đi vào hoạt động Đề án sửa đổi, bổ sung tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, trong đây có việc tổ chức lại Văn phòng Ban Chỉ đạo cho thích hợp, trình Bộ Chính trị tham khảo, chọn lọc; chỉ đạo thi công Đề án kiện toàn tổ chức, làm việc của Ban Thư ký bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tốt tính năng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ, đặc trưng là tham dự tổng kết toàn diện việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp GĐ sau năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phân tích cao Quân ủy Trung ương đã tích cực chỉ đạo việc đổi mới tổ chức và làm việc của các cơ quan tư pháp trong Quân đội theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Trên cơ sở đề xuất của Quân ủy Trung ương, ý kiến của Ban Thư ký Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh hồ sơ, thông tin, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tham khảo, chọn lọc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phân tích cao kết quả nghiên cứu kỹ, đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao trong Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”. Đây là vấn đề mới, cần tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm để có thời gian nghiên cứu kỹ, kiểm chứng các gặp khó, vướng mắc trong thực tiễn, qua đây có cơ sở đề xuất việc thi công chính sách bán hàng, pháp luật về vấn đề này.

Qua tổng hợp của Ban Nội chính, thời gian qua các cấp, các ngành ở địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ở các địa phương được duy trì không ngừng nghỉ, kịp thời chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương của Trung ương về công tác cải cách tư pháp.

Mối quan hệ giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, tư pháp, thi hành án có nhiều chuyển biến, kịp thời tham mưu có cấp ủy chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề, vụ việc theo thẩm quyền.

Hoạt động của các cơ quan áp dụng tố tụng có nhiều đổi mới, chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, nhất là các vụ án các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; đẩy nhanh công đoạn xử lý các vụ án trung tâm, các vụ án còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm.

Đề cao tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm minh, rõ đến đâu xử lý đến đây, không để kéo dài, không chịu bất cứ sức ép nào, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Chú trọng khâu phát hiện án kinh tế, tham nhũng, cũng như các phương pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, tài sản bị các đối tượng tham nhũng chiếm đoạt. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở các địa phương còn 1 số tồn ở, hạn chế, vướng mắc, trong đây có việc giải quyết các vụ án hành chính, công tác thi tuyển, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm thẩm phán còn chậm dẫn tới hiện trạng gây quá tải và sức ép và công việc cho các tòa án địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ, đề xuất các phương pháp giải quyết kịp thời các gặp khó, vướng mắc ở địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối của Đảng./.