Hình 1: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Hình 1: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6