Hình 1: Chính giới Italy chỉ trích thủ tướng về việc sử dụng chuyên cơ

Hình 1: Chính giới Italy chỉ trích thủ tướng về việc sử dụng chuyên cơ