Hình 1: Các cơ quan LHQ nhất trí chia sẻ thông tin về di cư đường biển

Hình 1: Các cơ quan LHQ nhất trí chia sẻ thông tin về di cư đường biển