Hình 1: Brazil kết tội 3 cựu nghị sỹ trong vụ tham nhũng Petrobras

Hình 1: Brazil kết tội 3 cựu nghị sỹ trong vụ tham nhũng Petrobras