Bộ Y tế tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng trường Đại học Y Hải Phòng

Theo tài liệu từ Bộ Y tế từ ngày 11/9 tới Bộ Y tế sẽ trực tiếp nhận hồ sơ của một số ứng viên tham dự thi tuyển chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y H

Gặp thanh tra mà GĐ Vinaca Sài Gòn vẫn ca ngợi than tre trị ung thư “tuyệt vời”
Những cảnh báo về sức khỏe trước khi lựa chọn việc xăm mình
Thuốc lá là nguyên nhân làm hơn 7 triệu người tử vong mỗi năm
Theo tài liệu từ Bộ Y tế từ ngày 11/9 tới Bộ Y tế sẽ trực tiếp nhận hồ sơ của một số ứng viên tham dự thi tuyển chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hải Phòng.
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới một sốh tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án ở Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 Bộ Nội vụ đã giải đáp thực hiện Đề án thí điểm đổi mới một sốh tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng nhằm từng bước đã đi vào làm việc cơ chế tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, qua đây tuyển chọn được người có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo.

Ngày 2/8/2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Trên cơ sở đây, Bộ Y tế thi công Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có mục tiêu tuyển chọn thông qua thi tuyển để bổ nhiệm người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất, đủ khả năng đã đi vào làm việc mọi nhiệm vụ được được Đảng, nhà nước và tập thể Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng giao phó, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế; cung cấp đề nghị, nhiệm vụ thi công và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm phát hiện, lôi kéo, trọng dụng các người có đức, có tài, kế thừa và phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, bí kíp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Nhà trường; đồng thời, tạo môi trường tranh giành lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh hiện trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như bảo đảm sự ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, cung cấp nhu cầu xã hội.

Đối tượng dự thi: Người dự thi phải bảo đảm có đủ điều kiện, nguyên tắc về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và một số điều kiện khác theo đề nghị của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (theo quy định ở Quyết định số 4286 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Nội dung thi bao gồm:

+ Thi viết có nội dung thi kiến thức chung về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách bán hàng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành một số làm việc của cơ sở giáo dục đại học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng và một số nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian thi viết là 180 phút. Nguyên tắc chọn lọc là người đạt từ 50/100 điểm trở lên tham dự thi trình bày đề án.

+ Thi trình bày đề án, nội dung thi trình bày đề án gồm: Đánh giá hiện trạng, đánh giá các mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra lý do; tiên đoán xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, biện pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; chương trình hành động thực hiện một số kế hoạch, biện pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong một sốh lãnh đạo, trả lời một số câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của các người tham dự. Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút; Thời gian trả lời chất vấn từ 60 đến 90 phút. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút. Kết quả thi là điểm trung bình cùng của một số thành viên Hội đồng chấm đề án.

Thời gian:

– Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 11/9/2018 đến 03/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối có hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ 04/10/2018 đến 10/10/2018.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện, nguyên tắc dự thi: Từ 11/10/2018 đến 25/10/2018.

– Thi viết: 07/11/2018.

– Trình bày đề án: 08/12/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế số138A, phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm tạo môi trường tranh giành công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh hiện trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác chọn lọc, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý ở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành Y tế nhìn chung.

Các nội dung liên quan đến thi tuyển địa điểm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được đăng tải công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Bộ Y tế ở địa chỉ: www.moh.gov.vn, bao gồm: Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo Quyết định số 5238 /QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế; Kế hoạch thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo Quyết định số 5238 /QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế.