Bộ Giáo dục dự kiến 5 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa

. Sách cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục cơ bản là bảo đảm trang bị cho học

Bộ Giáo dục công bố quy chế thi THPT quốc gia
Cử tri Hà Nội: ‘Cải cách giáo dục chưa động đến phần gốc’
Giáo dục đúng cách cho trẻ mầm non
. Sách cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục cơ bản là bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện và thực sự cần thiết; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng và chủ động chuẩn bị tốt cho giai đoạn giáo dục sau phổ thông. Đối với chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các môn học mà học sinh được phép tự chọn một số nội dung trong các môn học Nội dung dạy học, giáo dục được thiết kế theo các modul với thời lượng giáo dục từ 15 tiết/modul. Thứ ba, về tính sư phạm, sách phải hỗ trợ giáo viên về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của học sinh; hỗ trợ học sinh phương pháp học tập

Tại hội thảo, GS Đinh Quang Báo, ủy viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực Việt Nam, thành viên Ban thường trực đề án đổi mới Giáo dục phổ thông đã đưa ra 5 tiêu chuẩn đề xuất đánh giá sách giáo khoa .
Thứ nhất là sách giáo khoa không vi phạm quy định tại Hiến pháp năm 2013, Luật Giáo dục và các quy định hiện hành tại các văn bản luật khác có liên quan. Sách tuân thủ chương trình giáo dục phổ thông.
Thứ hai, về nội dung kiến thức, sách phải đồng bộ và phù hợp với mục tiêu chương trình, thể hiện tường minh, cụ thể, đúng và đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình môn học ở từng lớp của từng cấp học. Sách cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục cơ bản là bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện và thực sự cần thiết; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng và chủ động chuẩn bị tốt cho giai đoạn giáo dục sau phổ thông…
Thứ ba, về tính sư phạm, sách phải hỗ trợ giáo viên về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của học sinh; hỗ trợ học sinh phương pháp học tập.
Hình 1: Bộ Giáo dục dự kiến 5 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa

Hình 1: Bộ Giáo dục dự kiến 5 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa

Thứ tư, về cấu trúc văn bản, sách có thể được thiết kế theo chương, bài, phần… tùy theo môn học. Với các môn học tích hợp, sách được thiết kế theo hướng giữ nội dung chính của từng phân môn và sắp xếp vào một chương hoặc một số chương, đồng thời thiết kế các chủ đề liên phân môn. Đối với chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các môn học mà học sinh được phép tự chọn một số nội dung trong các môn học: Nội dung dạy học, giáo dục được thiết kế theo các modul với thời lượng giáo dục từ 15 tiết/modul.
Thứ năm là về trình bày văn bản sách giáo khoa. Sách phải đảm bảo các yêu cầu về tính mỹ thuật, kỹ thuật trình bày nội dung, kỹ thuật trình bày hình thức.
Theo dự kiến, quy trình biên soạn sách giáo khoa áp dụng bắt buộc cho các tổ chức, cá nhân biên soạn sách gồm ba bước cơ bản. Đầu tiên phải có bản dự thảo và thử nghiệm sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông. Sau khi thử nghiệm, hội đồng quốc gia sẽ thẩm định và phê duyệt bản thảo sạch để in. Các tác giả sẽ được tập huấn về biên soạn sách giáo khoa, sau đó viết đề cương và tổ chức góp ý về đề cương.
Trên cơ sở các góp ý, tác giả hoàn thiện đề cương và soạn bản thảo sách giáo khoa theo đề cương. Bản thảo này sẽ được trưng cầu ý kiến và được Hội đồng quốc gia thẩm định, tổ chức dạy thực nghiệm. Bước cuối cùng là chỉnh sửa, phê duyệt cho phép sử dụng sách giáo khoa.