Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản thu áp đặt

Bộ GDĐT vừa thông báo về việc ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT trong làm việc tài trợ cho cơ sở giáo dục.Họ

Hà Tĩnh: Bác sĩ hiến máu cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch
Đặt máy phá rung, ổn định nhịp tim bằng ứng dụng DSA
Căn bệnh phổ biến nhất thế giới đã có thuốc đặc trị
Bộ GDĐT vừa thông báo về việc ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT trong làm việc tài trợ cho cơ sở giáo dục.
Họp phụ huynh học sinh đầu năm học mới

Ông Trần Tú Khánh – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GDĐT) cho biết, mặc dù mật độ chi ngân sách cho giáo dục hàng năm ở mức xấp xỉ 20%, cao hơn rất nhiều nước trên địa cầu nhưng chỉ dựa vào ngân sách và nguồn thu từ học phí sẽ không chắc chắn đủ chi đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ chắc chắn chất lượng giáo dục trong bối cảnh của cuộc Cách mạng 4.0 và đề nghị đòi hỏi về chất lượng dịch vụ giáo dục, điều kiện học tập càng ngày càng cao của xã hội.

Dù chưa có thống kê đầy đủ, toàn diện về hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa cho các cơ sở giáo dục công lập, song thực ở cho thấy, sự đâyng góp của nhiều phụ huynh cho nhà trường là điều chẳng thể phủ nhận.

Để đưa làm việc đầu tư xã hội hóa cho các cơ sở giáo dục công lập vào nề nếp, tạo hành lang pháp lý quản lý, khuyến khích làm việc đầu tư, năm 2012, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/6/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Sau 5 năm thực hiện, Thông tư 29 đã bộc lộ 1 số tồn ở hạn chế như còn quy định chung chung có tính tiêu chuẩn, chưa cụ thể, dẫn đến khó triển khai. Phía các cơ sở giáo dục chưa có kế hoạch vận động tài trợ, thi công quy trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ 1 cách công khai minh bạch.

Việc tài trợ cho các CSGD này cũng chưa có cơ chế kiểm soát của các bên liên quan, chưa gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục trong việc vận động, tiếp nhận và quản lý sử dụng nguồn tài trợ, dẫn đến 1 số đơn vị còn hiện trạng lạm dụng làm việc tài trợ để thu tiền của phụ huynh dưới dạng áp đặt, cào bằng, không công khai minh bạch gây nên bức xúc trong dư luận xã hội.

Vì vậy, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT để khắc phục các bất cập trên để làm việc tài trợ chắc chắn đúng mục tiêu, ý nghĩa và việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài trợ.

Thông tư 16 lần này đã quy định cụ thể tiêu chuẩn, nội dung, hình thức, làm rõ quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ; quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong làm việc tài trợ; tránh lợi dụng làm việc tài trợ để thu tiền của phụ huynh học sinh dưới dạng cào bằng, bắt buộc, sử dụng không đúng mục đích, chi sai tiền tài trợ, gây lãng phí, không hiệu quả, làm sai lệch ý nghĩa tích cực của làm việc tài trợ.

Thông tư đã quy định rõ tiêu chuẩn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, trong đây phải chắc chắn công khai minh bạch, tài trợ phải tự nguyện, không được quy định mức thu tối thiểu, không áp đặt và cào bằng mức thu tài trợ.

Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung sau: Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu kỹ khoa học; cải tạo, sửa chữa, thi công các hạng mục công trình phục vụ làm việc giáo dục ở cơ sở giáo dục; hỗ trợ làm việc giáo dục, đào tạo và nghiên cứu kỹ khoa học trong cơ sở giáo dục. Đồng thời quy định không được vận động tài trợ để chi trả các khoản liên quan đến cán bộ giáo viên nhà trường.

Thông tư 16 quy định rõ quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ theo từng hình thức tài trợ, trong đây đơn vị phải thi công kế hoạch vận động tài trợ trình Sở GDĐT, hoặc phòng GDĐT phê duyệt trước khi thực hiện. Nếu phát hiện kế hoạch tài trợ không đúng quy định thì phải đề nghị dừng ngay việc vận động tài trợ.

Quy định rõ trách nhiệm của, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan như thủ trưởng đơn vị (người đứng đầu), chính quyền địa phương, Sở GDĐT, Phòng GDĐT, trong đây việc tiếp nhận tài trợ thực hiện thông qua Tổ tiếp nhận tài trợ. Toàn bộ các khoản tài trợ đều phải quản lý công khai, đúng quy định ở cơ sở giáo dục.

Theo thông tư mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ đâyng vai trò phối hợp, giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục; cử đại diện tham dự quá trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất. Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp đứng ra tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, đồng thời các khoản tài trợ phải được phản ánh trên sổ sách kế toán của đơn vị.

Với các quy định cụ thể trên sẽ chấm dứt hiện trạng Ban đại diện cha mẹ học sinh tự đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận như trong thời gian vừa qua.