Hình 1: Ba thiếu nữ Anh theo thánh chiến đã ở cứ điểm của IS

Hình 1: Ba thiếu nữ Anh theo thánh chiến đã ở cứ điểm của IS