Hình 1: 1/3 số người bán dâm tại Anh có bằng đại học hoặc cao đẳng

Hình 1: 1/3 số người bán dâm tại Anh có bằng đại học hoặc cao đẳng